Redand Green
Redand Green

1990

H
H

1990

Kukyoku
Kukyoku

1990

Chicken Skin FlowerⅠ
Chicken Skin FlowerⅠ

1990

Chicken Skin flowerⅡandⅠ
Chicken Skin flowerⅡandⅠ

1990

Chicken Skin FlowerⅡ
Chicken Skin FlowerⅡ

1990

Bicornuate
Bicornuate

1990

no title
no title

1990

no title
no title

1990

no title
no title

1990

Wink
Wink

1991

no title
no title

1991

no title
no title

1991

Moon and Dish
Moon and Dish

1991

Hac SexⅠ
Hac SexⅠ

1991

Flor de Pell de GallinaⅠ
Flor de Pell de GallinaⅠ

1992

no title
no title

1992

no title
no title

1992

no title
no title

1992

no title
no title

1992

no title
no title

1992

no title
no title

1992

no title
no title

1992

no title
no title

1992

no title
no title

1992

Flor de Dell de GallinaⅠ
Flor de Dell de GallinaⅠ

1992

no title
no title

1993

Rooking Chairofa Must Room Head
Rooking Chairofa Must Room Head

1993

Sea Flower
Sea Flower

1993

Sea Flwoer
Sea Flwoer

1993